Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyrla myrla


The Birches T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viamyrla myrla
0020 c509 500
Marek
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamyrla myrla
0992 7b4e
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamyrla myrla
1199 8d4b
water
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viamyrla myrla
9115 9b18
Reposted fromlittlefool littlefool viamyrla myrla
9432 1ab6
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyrla myrla
3015 5c6e
Reposted fromcorvax corvax viamyrla myrla
8430 0112
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamyrla myrla
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamyrla myrla
3313 2108
Reposted fromamatore amatore viamyrla myrla
3307 e5e0 500
Reposted fromamatore amatore viamyrla myrla
3299 93a4
Reposted fromamatore amatore viamyrla myrla
4419 dbf9

sex101:

snapchat me that pussy @devinlin

Reposted fromtayfun tayfun viamyrla myrla
Reposted fromesste esste viamyrla myrla
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viamyrla myrla
9246 1fa4 500
Reposted fromerial erial viamyrla myrla
2232 bd94 500
Reposted fromtayfun tayfun viamyrla myrla
8407 ea0f 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamyrla myrla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl