Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

3102 0a3d 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamyrla myrla
1667 0103
Reposted fromamatore amatore viamyrla myrla
I pierwszy raz, kiedy wyszedłem ze swojej sypialni, by zobaczyć, jak stoisz w moim mieszkaniu, przemoczona do suchej nitki przez deszcz – mój Boże, nie wiedziałem, że serce może tak bić.
— Colleen Hoover, Maybe Someday
Reposted frommefir mefir viamyrla myrla
4989 f9ee 500
Reposted fromamatore amatore viamyrla myrla
8446 563d 500
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viamyrla myrla
Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś
— Stanisław Lem
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j viamyrla myrla
8001 a17b
Reposted frommisza misza viamyrla myrla
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamyrla myrla
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamyrla myrla
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viamyrla myrla
5634 2b51
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viamyrla myrla
7188 4ccc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamyrla myrla
Reposted fromLane Lane viamyrla myrla
3094 7bd4

serious:

dreaming of you babe

Reposted fromAmericanlover Americanlover viamyrla myrla
2785 11ef
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamyrla myrla
2781 9904 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamyrla myrla
1083 e7fd
Reposted fromfineporn fineporn viamyrla myrla
Reposted frombluuu bluuu viamyrla myrla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl