Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

vagrant3
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaretaliate retaliate
vagrant3
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viajanuschytrus januschytrus
vagrant3
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viajanuschytrus januschytrus
vagrant3
Reposted frominpassing inpassing viastonerr stonerr
vagrant3
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viaponurykosiarz ponurykosiarz

February 23 2017

vagrant3
vagrant3
Reposted fromFlau Flau
vagrant3
4710 5159
Reposted fromkarmacoma karmacoma viackisback ckisback
vagrant3
vagrant3
Reposted fromgruetze gruetze viameganne22 meganne22
vagrant3
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaredshadow redshadow
vagrant3
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor
vagrant3
Reposted fromshakeme shakeme viaaknatazs aknatazs

February 22 2017

vagrant3
vagrant3
6202 c77d
Reposted fromtutajjula tutajjula viajeannes jeannes
vagrant3
Reposted fromjasminum jasminum viajeannes jeannes
vagrant3
1053 cb6a
Reposted fromfungi fungi viaponurykosiarz ponurykosiarz
vagrant3
2843 5909
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viajeannes jeannes
vagrant3
0630 f4f3
Reposted fromlaluna laluna vialefu lefu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl